Játékszabályzat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. És Renault Hungária Kft.
Nyereményjáték – Játékszabályzat
„Gyere Gyopárosfürdőre és nyerj egy Dacia Dustert”

A nyereményjáték szervezője:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – a továbbiakban Szervező – a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez.

A nyereményjáték időtartama: 2018. február 05. 8:00 – 2018. december 09. 20:00

A nyereményjáték részletei, részvételi feltételek:

A nyereményjátékban való részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki 2018. február 05. – 2018. december 09. között, a nyereményjáték időtartama alatt belépőt vásárol az Orosháza Gyopárosi Gyógy Park és Élményfürdőbe, valamint a kért (személyes) adatot (teljes név, e-mail cím, dátum, telefonszám és cím) fürdő pénztára mögötti területen erre a célra elhelyezett tablet készülékeken regisztráció céljából, a valóságnak megfelelően megadja. A nyereményjáték időtartama alatt váltott belépőjeggyel egy azonos természetes személy belépése/belépései alkalmával csak egy e-mail címmel regsztrálhat.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy a fürdőkomplexum szükséges karbantartási munkálatai alatt a fürdőt nem üzemelteti. Ezen időszakok nem képezik a nyereményjáték részét. A karbantartási munkálatokról minden esetben a https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu “Hírek” menüpont alatt tájékozódhat.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy a parkfürdőben, valamint a családi élményfürdőben való teltház esetében a belépőjegy értékesítését felfüggessze. A vendég a belépőjegy-vásárlás korlátozása miatt semmilyen kájrtérítési igénnyel nem élhet a szervezővel szemben.

Az a Játékos, aki nem létező adatokat ad meg a regisztráció alkalmával azonnali hatállyal kizárható a sorsolásból. A nyereményjátékban regisztrációját leadó Játékos automatikusan bekerül az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által meghirdetett „Gyere Gyopárosfürdőre és nyerj egy Dacia Dustert” nyereményjáték sorsolásába, hacsak másképpen nem rendelkezik.

A regisztráció során megadott adatokat a Szabályzat feltételeinek megvalósulása érdekében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. nincs megadva a személyes adatoknál minden szükséges adat), úgy az érintett jelentkező a játékban nem vehet részt. A nyeremény húzásánál három, sorrendbe állított tartaléknyertest sorsolunk ki.

A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alkalmazottai (munkatársai) és azok közeli hozzátartozói, továbbá
  2. nem természetes személyek, illetve
  3. 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.
  4. Magyarországi bejelentett állandó lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgárok
  5. Renault Hungári Kft, valamint az OMD Hungary Kft és OMG Hungary Kft alkalmazottai, munkatársai és azok közeli hozzátartozói,

Nyereményjátékban való részvétel lépései

Orosháza Gyopárosi Gyógy Park és Élményfürdőben való jegyvásárlás esetében:

  1. A vendég a nyereményjáték időtartama alatt, egy blokkon/számlán minimum egy darab Belépőt vásárol, amely érvényes az Orosháza Gyopárosi Gyógy Park és Élményfürdőbe. Minden aznap megvásárolt belépőjegy után, a belépő személyek létszámával megegyező, naponta egy regisztráció adható le le.
  2. A vendég a pénztár mögötti aulában elhelyezett tablet terminálokon a leadja játék részvételében való regisztrációját.
  3. A vendég a terminál segítségével hiánytalanul és teljes körűen megadja válaszait a regisztráció alkalmával megválaszolandó kérdésekre.
  4. Személyenként és/vagy e-mail címenként összesen egy alkalommal egy regisztráció adható le legkésőbb 2018. december 09. 20:00 óráig.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

Nyeremények

Hetente 1 db páros belépő az Orosháza Gyopárosi Gyógy Park és Élményfürdőbe, a játék időtartama alatt összesen 44 db, havonta 1 db 2 fő részvételére szóló wellness hétvégét sorsolunk ki a játék időtartama alatt összesen 11 db.
Fődíj egy egyedi megjelenésű Dacia Duster 1,6 SCe típusú személyautó, melyet 2018. december 10-én 14:00 órakor közjegyző jelenlétében sorsolunk ki.

A sorsolás időpontja

A fődíj illetve az utolsó 2 db páros fürdőbelépő valamint 1 db wellness hétvége sorsolásának időpontja 2018. december 10. (14:00). A páros fürdőbelépők és a wellness hétvégék sorsolásának időpontjai, minden hónap utolsó napján. A nyereményjátékban való részvétel utolsó határideje: 2018. december 09. 20:00 óra.

2018. február 28.
2018. március 30.
2018. április 30.
2018. május 31.
2018. június 29.
2018. július 31.
2018. augusztus 31.
2018. szeptember 28.
2018. október 31.
2018. november 30.
2018. december 10.

Sorsolás és a nyertesek értesítése

A személyautó sorsolására a véletlenszerűség elvét követő sorsolással 2018. december 10-én 14:00 órakor a fürdőben a Szervező telephelyén (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) kerül sor. A sorsolás során 1 db nyertest és 3 db tartaléknyertest sorsolunk ki a fődíj vonatkozásában.

A nyertes a nyeremény átvételére a regisztráció alkalmával megadott adatok ( név, születési hely, születési idő) érvényes személyi igazolvánnyal történő igazolása után válik jogosulttá. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyeremény átvételére, ha a sorrendben előtte lévő nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely feltételnek nem felel meg és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a nyertes a jelen játékszabályzatba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra, vagy a megadott határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért. A nyertest telefonon és/vagy e-mailben értesítjük. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. A nyertes által megadott adatok helytálló voltát a Szervező a sorsolát követően ellenőrzi.
A Játékos a regisztrációjával kapcsolatban tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremény átadása

A nyereményátadás időpontjáról és helyéről a Szervező telefonon és/vagy e-mailen értesíti a nyertest. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A díj kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, szállás, gépjármű forgalomba helyezésének költségei) a nyertest terheli!

A nyertes a nyeremény átvételére a regisztráció alkalmával megadott adatok ( név, születési hely, születési idő) érvényes személyi igazolvánnyal történő igazolása után válik jogosulttá. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a fődíjra kisorsolt regisztrációt, amennyiben az azt leadó Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráción feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a pontatlanság miatt nem azonosítható be vagy nem értesíthető a Játékos.

A nyertes a Nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül jogosult.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közzéteszi a Játék oldalain (https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu)

A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kizárja a játékban résztvevő Játékosok Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Egyéb rendelkezések

A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, valamint a főnyeremény Dacia Duster 1,6 SCe személyautót biztosító Renault Hungária Kft. díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, cím, stb.) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékos tudomásul veszi továbbá és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező belső prezentációs tevékenységéhez történő felhasználásához, továbbá a Szervező által készíttetett reklám-promócióhoz történő felhasználásához, területi, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. végzi.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a fent meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.
„A Renault Hungária Kft adatvédelmi tájékoztatása: Az adatkezelés célja a Renault és Dacia márkák termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, felmérés ügyfélelégedettségről és piackutatás üzletszerzéshez, nyereményjáték lebonyolításával vagy anélkül, jótállási kötelezettségek teljesítésének elősegítése, tájékoztatás saját és partnereink kereskedelmi és üzleti ajánlatairól, informatikai megkeresések formájában. Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5.§ (1) a) pont, az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok: Utónév, előnév, titulus, mobiltelefon szám, e-mail cím, születési idő. Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig. Információkérés a kezelt adatokról, vagy a hozzájárulás visszavonásának bejelentése: Renault Hungária Kft 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100, ugyfel.kapcsolat@renault.hu. További információk, tájékoztatás az érintettek jogairól a www.renault.hu honlapon található adatvédelmi szabályzatában érhetők el.”

Azzal, hogy a Játékos a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó regisztrációt a terminálok egyikén megadja, erre irányuló önálló és kifejezett szándékával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő címen, telefonszámon és e-mail címen: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 5900 Orosháza, Fürdő u.5.; Telefon: +36 68 512-460, e-mail: info@varosuzemeltetes.hu

A Játékos a regisztrációja alkalmával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 5900 Orosháza, Fürdő u.5. címen vagy az info@varosuzemeltetes.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

Orosháza, 2018. január 19.
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
Szervező

További tartalmak

Egyéb linkek